Một ví dụ về lô đầu câm, đuôi/đít câm

Một ví dụ về lô đầu câm, đuôi/đít câm