Một số lô gồm có đầu lô và đuôi lô

Một số lô gồm có đầu lô và đuôi lô